Защита на личните данни

Информация за нас  

„ПИРИН ХИЛ СОКС“ ООД (ПИРИН ХИЛ и/или Администратора), е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117629600, със седалище и с адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7018, кв. „Чародейка – Г – Север“, ул. “Зорница“ №3А, тел: 082/860919; e-mail:  [email protected]

Нашето отношение към Вашите лични данни

ПИРИН ХИЛ отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  съответно какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите продукти и услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор с Вас, за да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Общи данни, за да Ви индивидуализираме

Име и фамилия, постоянен адрес;

- Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)  

При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола  

Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти с цел   осигуряване на нашата и Вашата сигурност;  

Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес. 

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

1. Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

Извършване на доставка;

Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки;

Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

2. Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;

Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

Предоставяне на информация на съда и правозащитните органи.

3. Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

Извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти.

4. Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

Извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти.

С кого споделяме информацията Ви:

ПИРИН ХИЛ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.  

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

дружества, извършващи доставки, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ПИРИН ХИЛ, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съд, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото национални законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта

ПИРИН ХИЛ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

ПИРИН ХИЛ взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.  

От друга страна обработването на лични данни е обезпечено със съвременни технически средства, като  SSL Сертификат  при направата на поръчка.   

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законовоуставените срокове, а ако няма такива, в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

- 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото национално законодателство;

Прехвърляне между държави

ПИРИН ХИЛ не прехвърля данните Ви извън рамките на Европейското икономическо пространство, за да запази поверителността на Вашата информация. 

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от  ПИРИН ХИЛ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас, адресите и поръчките Ви. Можете също така да изискате ПИРИН ХИЛ да коригира Вашите информация, адреси и парола, както и да изтрие такива лични данни.  

ПИРИН ХИЛ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ПИРИН ХИЛ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. 

Компетентен надзорен орган

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или  www.cpdp.bg . 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ПИРИН ХИЛ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 20.05.2018г.