Условия за ползване

Условия на ползване

1.Дефиниции

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА – pirinhill.com домейни: pirinhill.com

СЪДЪРЖАНИЕТО има следната дефиниция:

 • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ от Pirin Hill, посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Pirin Hill, независимо от начина на комуникация;
 • Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Pirin Hill в даден период;
 • Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които Pirin Hill има установено партньорство в определен период;
 • Информация, касаеща Pirin Hill или каквато и да е информация с източник Pirin Hill;

УСЛУГА - Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

ЧЛЕН - публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между Pirin Hill и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ или ПОТРЕБИТЕЛСКА СМЕТКА – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

КЛИЕНТ – публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

ДОКУМЕНТ – настоящите общи условия.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

БРОШУРА / ИЗВЕСТИЯ- понастоящем, информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги и / или промоции, предлагани от страна на Pirin Hill в определен период от време, без обвързване на Pirin Hill с предоставената информация.

ТРАНЗАКЦИЯ – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на Pirin Hill към КЛИЕНТ.

2.Общи положения

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай, когато не е налично друго валидно споразумениe между Pirin Hill и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието / Услугите предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен, само и изключително, чрез публично достъпната Интернет страница www.Pirin Hill.com

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържаниета / Услугите, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Pirin Hill или всяко друго лице с което Pirin Hill има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

 • 2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Pirin Hill предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Pirin Hill (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Pirin Hill;
 • 2.5.2. Pirin Hill ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата;
 • 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ- така, както е наличен в момента на решението;

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с Pirin Hill или да използва интернет връзките, които е получил от Pirin Hill за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички, дължими по договор, средства към Pirin Hill.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Pirin Hill и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Pirin Hill ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Членове, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Pirin Hill, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за хора с местожителство в България. Членството означава, че Клиентът / Членът е пълнолетен (навършил е 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Pirin Hill или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Pirin Hill притежава разрешение за ползване. В интернет страницата на Pirin Hill има и допълнителни секции, които представят и съдържание поместено и предоставено от друг сайт - Фейсбук. Всеки Клиент / Член, който публикува мнения в секциите предоставени от Фейсбук, се съгласява с настоящите условия за ползване на сайта Pirin Hill. Pirin Hill не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения и потребителски генерираното съдържание.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва, каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Pirin Hill, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Pirin Hill, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Pirin Hill.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Pirin Hill и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване, от страна на Pirin Hill към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само, ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Pirin Hill даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът/Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението, само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Pirin Hill на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент, посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Pirin Hill и / или служителя на Pirin Hill, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието, в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържанието за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

3.8. Всяка фирма, която се легитимира официално, има право да поиска изтриване на отделно мнение или Съдържание, ако това по някакъв начин нарушава нейните права. Pirin Hill има правото да уведоми своите Клиенти / Членове за причините, поради които е премахнато дадено Съдържание.

4. Контакт

4.1. Pirin Hill публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт, от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на Pirin Hill да се свърже с него, посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Pirin Hill да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Pirin Hill се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от Pirin Hill по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. Pirin Hill си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури и известия

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява, по подразбиране, също така да получава Брошури и / или Известия от Pirin Hill.

5.2. Цялата информация, получена от Член или Клиент, с цел да се изпращат Брошури и / или Известия, ще бъде използвана от Pirin Hill в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия, от страна на Члена или Клиента, може да бъде направен по всяко време:

 • 5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.
 • 5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и / или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 5.3.3. Чрез свързване с Pirin Hill според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия не означава, че Клиентът или Членът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. Pirin Hill си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и / или Известия, както и да премахне от своята база данни Член или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и / или Известия без всякакви бъдещи ангажименти, от страна на Pirin Hill или допълнително известие.

5.6. Pirin Hill няма да включва в Брошурите и / или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация, отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Pirin Hill по време на изпращането на Брошурата и / или Известието.

6. Политика на поверителност

6.1. Pirin Hill събира лични данни от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

 • Потвърждение, доставка и фактуриране на поръчка;
 • Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • Осигуряване на достъп до услуги;
 • Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;
 • Контактуване с Член или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • Контактуване, свързано с обслужване на клиенти или статистически цели;

6.2. Pirin Hill може, без съгласието на Клиента или Члена, да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Pirin Hill за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; Pirin Hill не предоставя тези данни на трети лица, освен в случаите, когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят, каквито и да било вреди на Pirin Hill и / или на трети лица, с които Pirin Hill има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с Pirin Hill, посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на Pirin Hill се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. Pirin Hill не е отговорна за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. Pirin Hill се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

6.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. Pirin Hill гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10. Pirin Hill не е отговорна за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7. Използване на бисквитки

За какво се използват бисквитките?

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.

Какво представляват временните бисквитки?

Временните бисквитки (или бисквитките от дадена сесия) ще се премахнат от компютъра, след като затворите Internet Explorer. Уеб сайтовете ги използват за съхраняване на временна информация, например артикулите във вашата кошница за пазаруване.

Какво представляват постоянните бисквитки?

Постоянните бисквитки (или запазените бисквитки) ще останат в компютъра, след като затворите Internet Explorer. Уеб сайтовете ги използват за съхраняване на информация, например вашето име и парола за влизане, така че да не е необходимо да се регистрирате всеки път, когато посетите даден сайт. Постоянните бисквитки могат да останат на вашия компютър дни, месеци и дори години.

Какво представляват собствените бисквитки?

Собствените бисквитки идват от уеб сайта, който преглеждате, и могат да бъдат постоянни или временни. Уеб сайтовете могат да използват тези бисквитки за съхраняване на информация, която ще използват отново следващия път, когато ги посетите.

Какво представляват бисквитките на трети страни?

Бисквитките на трети страни идват от реклами на други уеб сайтове (например изскачащи или банер реклами) в уеб сайта, който преглеждате. Уеб сайтовете могат да използват тези бисквитки, за да проследяват как използвате уеб и да го използват за маркетингови цели.

Мога ли да блокирам бисквитките?

Да, можете да блокирате или да разрешите бисквитките за всички уеб сайтове или да изберете бисквитките на кои уеб сайтове да разрешите.

Трябва ли да блокирам всички бисквитки?

Не е задължително. Блокирането на всички бисквитки може да ви помогне да защитите своята поверителност, но може да ограничи възможностите ви в някои уеб сайтове. Подхождайте избирателно към това за кои уеб сайтове да разрешите бисквитките. Може да започнете с блокиране на всички бисквитки, а след това да разрешавате бисквитките според нуждите си за уеб сайтове, на които имате доверие.

8.Политика на продажби през Интернет

8.1. Достъп до Услуги

 • 8.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Член, който е създал Профил.
 • 8.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Членът трябва да приеме предписанията на този Документ.
 • 8.1.3. Pirin Hill може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент, с оглед на неговото предишно поведение.
 • 8.1.4. Всеки Клиент/Член може да има само един Профил на Интернет страницата. Pirin Hill не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
 • 8.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 7.1.4. по Документа, Pirin Hill си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

8.2. Продукти и Услуги

 • 8.2.1. Pirin Hill може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги и / или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Pirin Hill има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
 • 8.2.2. Продуктите и / или услугите, закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба, от страна на Клиента
 • 8.2.3. Pirin Hill може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги по всяко време, за един или повече Клиенти.
 • 8.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • 8.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
 • 8.2.6. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN).
 • 8.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Pirin Hill, а са само начин на представяне.
 • 8.2.8. При представянето на продукти / услуги Pirin Hill си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

8.3. Валидност на предложението

 • 8.3.1. Pirin Hill си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги без предварително да известява за това Члена или Клиента.
 • 8.3.2. Цената на продуктите и услугите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 • 8.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 • 8.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
 • 8.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 7.6.3. от Документа не може да бъде променяна.
 • 8.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените, чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 8.9.

8.4. Поръчка чрез Интернет

 • 8.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата.
 • 8.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа- извършена поръчка.
 • 8.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Pirin Hill може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от Pirin Hill средства във връзка със следните ситуации: 
  • 8.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
  • 8.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 8.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
  • 8.4.3.3. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.
 • 8.4.4. Pirin Hill може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи: 
  • 8.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
  • 8.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Pirin Hill и / или на нейните партньори;
  • 8.4.4.3. при предишни науспешно доставени поръчки;
  • 8.4.4.4. при неуважително отношение на Клиента към магазина или неговите служители.
 • 8.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Pirin Hill или трето лице се свърже с него, с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.
 • 8.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или Pirin Hill информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
 • 8.4.7. Детайлите за поръчката, включително, но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за Pirin Hill, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните .
 • 8.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

8.5. Поръчка по телефона

 • 8.5.1. Клиент / Член може да направи поръчка по телефона. През месеците ноември и декември, поради натовареността на периода, не се приемат поръчки по телефон и/или имейл.

8.6. Договор и изпълнение

 • 8.6.1. Pirin Hill ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.
 • 8.6.2. Pirin Hill ще информира Клиента за състоянието, в което се намира договорът или поръчката.
 • 8.6.3. Счита се, че Pirin Hill е изпълнила всичките си задължения по договор, към който са добавени документи, сертифициращи закупените от Клиента продукти, от страна на Pirin Hill.

8.7 Прекратяване, модифициране и разваляне на договора

 • 8.7.1 Prin Hill има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 
 • 8.7.2 Pirin Hill има право да развали договора за покупко-продажба с Потребител, който  3 пъти не е взел и/или не е приел доставки, направени с наложен платеж на посочени от него адреси – личен адрес или адрес на офис/автомат на куриерската фирма, изпълняваща поръчките. Развалянето на Договора се извършва чрез анулиране на всяка следваща поръчка, направена чрез наложен платеж от същия Потребител.
 • 8.7.3 Pirin Hill има горните права и по отношение на Потребител, който има поръчки с адрес на доставка или телефонен номер, който съвпада отчасти или изцяло с адреса на доставка  или съвпада изцяло с телефонния номер на друг Потребител, който системно анулира/отказва поръчки и/или не взема поръчките си от офис/автомат на куриерска фирма, и/или не приема поръчките си на собствен адрес .
 • 8.7.4 Pirin Hill има право да развали договора при поръчки на стойност над 500 лв. при избран метод на плащане Наложен платеж. Поръчки над тази стойност могат да се заплатят чрез Плащане с карта или Банков превод. Това правило важи и при няколко поръчки от един и същ клиент с обща стойност над 500 лв.
 • 8.7.5 Pirin Hill има право да модифицира договора като обедини няколко поръчки от един и същ клиент при положение, че адресът/офисът/автоматът за доставка е един и същ;
 • 8.7.6 Pirin Hill има право да развали договора при обидно или арогантно държане на клиент спрямо служители на Pirin Hill.

8.8. Доставка

 • 8.8.1. Клиентът може да определи куриерската фирма за доставка за закупените продукти / услуги, или да избере избраната от Pirin Hill компания за експресни куриерски услуги.
 • 8.8.2. Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, Pirin Hill се задължава да информира Клиента за това.

8.9. Качество и гаранции

 • 8.9.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Член няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Pirin Hill е същата, която предлагат доставчиците на Pirin Hill.
 • 8.9.2. Pirin Hill не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

8.10. Връщане на продукти

 • 8.10.1. Клиент на Pirin Hill може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации: 
  • 8.10.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
  • 8.10.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
  • 8.10.1.3. Продуктите имат фабрични дефекти.
  • 8.10.1.4. Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
  • 8.10.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай, Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите/услугите.
 • 8.10.2. Клиентът е задължен да информира Pirin Hill за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 14 дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 8.10.1.5.
 • 8.10.3. Клиент, който извести Pirin Hill в съгласие с чл. 8.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на Pirin Hill не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай Pirin Hill ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо, каквото и да било правно действие.
 • 8.10.4. Клиент на Pirin Hill не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации: 
  • 8.10.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 8.10.1.4.;
  • 8.10.4.2. искането за връщане, причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 8.9.1. е подадено в срок, надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 8.9.1.5. от работния ден, следващ датата на сключването на договора.
  • 8.10.4.3. В случай на връщане на продукт, поради една от посочените в чл. 8.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
  • 8.10.4.4. Pirin Hill си запазва правото да не приема обратно продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като бельо, бански костюми, бижута, часовници, очила, кожени продукти, чанти, портфейли и други аксесоари по принцип. Членът / Клиентът ще бъде уведомен на страницата на всеки продукт дали може да бъде върнат или не.
 • 8.10.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането. 
  • 8.10.5.1. Стойност на продукта е крайната цена заплатена от клиента към момента на оформяне на поръчката с начислени отстъпки от негова страна.
  • 8.10.5.2. Всички използвани карти с отстъпки важат единствено за поръчката към която са приложени и не подлежат на възстановяване.
 • 8.10.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 8.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 8.10.7. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 8.9.1.3., но Pirin Hill не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, Pirin Hill се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 8.9.5.
 • 8.10.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента и не могат да бъдат възстановени.
 • 8.10.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от чл. 8.9.1.1., 8.9.1.2. , 8.9.1.3 , при които Pirin Hill ще понесе разходите по доставката .

9. Злоупотреба с лични данни

9.1. Pirin Hill не изисква от своите Клиенти или Потребители, чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

9.2. Изключение на чл. 8.1. са само корпоративни клиенти, с цел Pirin Hill да узнае номера на сметката, респективно банката, в която Клиентът има сметка, като данните бъдат използвани за издаване на фактури за поръчки.

9.3. Клиентът / Членът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

9.4. Pirin Hill не поема каквато и да било отговорност, в случай че Член / Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Pirin Hill.

9.5. Клиентът или Членът се задължава да информира Pirin Hill при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

9.6. Pirin Hill не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Член / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

9.7. Контактите, осъществени, от страна на Pirin Hill, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

9.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Pirin Hill и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

9.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Член / Клиент, използвайки Профил или друг метод;

 • 9.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Pirin Hill към неговите Членове / Клиенти;
 • 9.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
 • 9.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Pirin Hill към Членове или Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

10. Отговорност

10.1. Pirin Hill не носи отговорност, за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

10.2. Pirin Hill не носи отговорност, за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

10.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържанието, изпратено по какъвто и да било начин, от страна на Pirin Hill, накърнява авторско право или друго право, той / тя може да се свърже с Pirin Hill чрез наличните данни за контакт, така че Pirin Hill да може да вземе информирано решение.

10.4. Pirin Hill не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържанието, частично или напълно, копиране или използване на Съдържанието по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил достъп според условията на настоящия Документ, без изричното писмено позволение на Pirin Hill.

10.5. Pirin Hill не е отговорна за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

10.6. Pirin Hill не носи никаква отговорност, в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Pirin Hill, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира, каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

10.7. Pirin Hill не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • 10.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
 • 10.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
 • 10.7.3.продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

10.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни, по никакъв начин за щети, последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират, използвайки Интернет страницата .

11. Непреодолима сила

11.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

11.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

11.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

11.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

11.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

12. Съдебни спорове

12.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Pirin Hill до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

12.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и Pirin Hill, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

12.3. Pirin Hill не е отговорна за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

12.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Член и Pirin Hill или нейните бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство.

12.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а, по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

12.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

13. Заключителни разпоредби

13.1. Pirin Hill си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

13.2. Pirin Hill не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

13.3. Pirin Hill си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

14. Обратна връзка

14.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно Pirin Hill, моля свържете се с нас на телефон (0886 81 83 54) от Понеделник до Петък между 8:00 и 17:00 часа, или на имейл: [email protected].

14.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.Pirin Hill.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на Пирин Хил ООД.